Door J. A. van der Meijden.

Geb. 08-02-1907      Overleden 18-04-2001

Uitleg en opzet Zilverarchief.
Het origineel is moeilijk te lezen. (opgeslagen in het Zilverarchief)
Daarom is het document opnieuw ingelezen en zijn er aanpassingen gemaakt. 14-11-2013
Toen schrijver dezes, in het vervolg ,voor het gemak met ik aangeduid, op 24 augustus 1980 als Gildebroeder van het St. Barbaragilde uit Dinther, aanwezig was bij het landjuweel in Oirschot.
Kocht ik daar de uitgave "Landjuweel van Oirschot 1980 ",
24 pagina's tellend informatieboekje met een schat aan gegevens over de Oirschots gilden.
Karel Vermeeren, kapitein van het Sint. Catharinagilde uit Eindhoven.
Voorzitter van kring Kempenland en bestuurslid van de Noord-Brabantse federaties van schuttersgilden, een bekende Gildebroeder, had in dat boekje een zeer lezenswaardig en interessant artikel geschreven over " Het Patrimonium of Gildebezit" der Brabantse Gilden"
Het was dit artikel dat voor mij aanleiding was eens meer aandacht te schenken aan het zilverbezit van mijn eigen gilde.
Het resultaat hiervan is neergelegd in deze twee klappers, die ik bij dezen met liefde en plezier het St. Barbaragilde te Dinther aanbiedt.
Uit het eerste onderzoek bleek, dat in het archief de Koningsschilden wel met jaartallen genoteerd stonden,
dat er van elk schild een foto aanwezig was, maar dat helaas gedetailleerde gegevens ontbraken.
Dat was voor mij de reden eens na te gaan of het mogelijk was nadere gegevens van de schilden op te sporen.
Ik stuitte echter al spoedig op mijn gebrek aan kennis aangaande daze materie.
Daarom toog ik er op uit meer informaties in te winnen en slaagde er in van bevriende zijde de volgende boeken ter inzage te lenen.
Meestertekens en Nederlandse Goud- en Zilversmeden Deel 1 en deel 2, uitgegeven door de Staatsdrukkerij, uitgave 1963, zich uitstrekkende respectievelijk over het tijdvak 1814 tot 1963 en het tijdvak 1963 tot heden (1980).
Bovendien kreeg ik de beschikking over het boekje: Nederlandse goud- en zilvermerken van
E. Voet 9de druk 1978, in zilveren goudsmid kringen bekende boekwerken.
Gewapend met dit materiaal toog ik ten arbeid. Helaas was mij geen enkel systeem bekend hoe dit werk het best kon worden aan gepakt. Informaties links en rechts bij andere gilden leverden niets op; wel bleek dat ook daar slechtst summiere gegevens ware vastgelegd.
Vaak had men niets dan een lijst met schilden, soms met op grote vellen papier nagetrokken omtrekvormen.
Ik stond er van te kijken hoe weinig gildebroeders wisten van de verzorging en de documentatie van het zilverwerk hunner gilden.
Er stond mij dus geen enkele leidraad ter beschikking en er zat niets anders op dan zelf een geschikte werkwijze te zoeken.
Ik ben toen maar begonnen met een schild in mijn handen te nemen en het goed te bekijken.
Allereerst viel mij de tekst op, die ik noteerde in een dikke artsenagenda, mij eens cadeau gedaan door dokter G.J. Luijkz Hoofdman van ons St. Barbaragilde (Dinther).
De notitie bleef dan goed bijeen en konden gemakkelijk op jaartal worden geplaatst, aangevuld en/of gewijzigd.
Ze waren bovendien gemakkelijk chronologisch te rangschikken en later in het net over te brengen.
Al doende groeide langzaam een opbouwsysteem, dat ik uiteindelijk definitief toepaste en dat mij tot aan het einde van de langdurige arbeid goed voldeed.